De tarieven van Arthis kinderopvang kunnen jaarlijks worden aangepast onder andere op basis van de loonkostenstijgingen als gevolg van de CAO Kinderopvang. Daarnaast zullen algemene kostenstijgingen, voor zover van toepassing binnen de begroting van Arthis kinderopvang, in de berekening van de tarieven worden meegenomen. De tarieven worden jaarlijks uiterlijk 14 december vastgesteld. Deze worden voor die datum met de oudercommissies besproken. De nieuwe tarieven worden per 1 januari in het jaar daarop volgend in rekening gebracht. Arthis kinderopvang brengt, na vaststelling van de nieuwe tarieven van Arthis kinderopvang, de ouders hiervan op de hoogte.

 

Wil je weten hoeveel je kunt besparen? Neem dan contact met ons op, zodat wij vrijblijvend kunnen uitrekenen wat de bruto kosten zijn.

 

Tarieven 2022:

Per kind wordt een inschrijftarief gehanteerd van €30,-.

 

Dagopvang/peuteropvang 2022:

Tijden Uurtarief 52 weken Uurtarief 40 schoolweken Uurtarief 12 vakantieweken
7.30-12.30 (5 uur) €9,02 €9,86 €9,86
7.30-14.30 (7 uur) €8,92 €9,76 €9,76
7.30-17.00 (9,5 uur) €8,82 €9,66 €9,66
7.30-18.30 (11 uur) €8,76 €9,60 €9,60
8.30-12.30 (4 uur) €9,16 €10,00 €10,00
8.30-14.30 (6 uur) €8,96 €9,80 €9,80
8.30-17.00 (8,5 uur) €8,86 €9,70 €9,70
8.30-18.30 (10 uur) €8,82 €9,66 €9,66
12.30-17.00 (4,5 uur) €9,06 €9,90 €9,90
12.30-18.30 (6 uur) €8,96 €9,80 €9,80

Wanneer je geen vaste dagen af wilt nemen kun je kiezen voor flexibele opvang. Bij flexibele opvang kun je tot een maand van te voren de opvang aanvragen via het ouderportaal (dus voor de eerste van de maand voor de maand erop. Bijv. voor 1 november voor opvang in de maand december). Flexibele opvang is alleen mogelijk wanneer er plek is, je bent pas verzekerd van een plek wanneer de aanvraag is goedgekeurd. De opvang wordt goedgekeurd wanneer de groep niet vol is (dus wanneer de groep aan het maximum aantal kinderen zit) en dit zal dan ook een maand van te voren duidelijk zijn (bijv. uiterlijk 1 november voor de opvang in de maand december). Flexibele opvang kan alleen worden aangevraagd volgens de tijden die in de pakketten gehanteerd worden. Voor flexibele opvang bij de dagopvang en peuteropvang hanteert Arthis kinderopvang een tarief van €10,20 per uur.

Bij flexibele opvang wordt een minimale afname van 4 uur per week gehanteerd. Ook wanneer er geen opvang wordt afgenomen zal er 4 uur per week worden gefactureerd volgens het flexibele tarief. Ten tijden van een epidemie/pandemie/o.i.d. waardoor de kinderopvang moet sluiten en de organisatie er geen invloed op heeft zal er bij flexibele opvang gefactureerd worden volgens de gemiddelde afname van de voorgaande 2 maanden (voor sluiting) volgens het flexibele tarief.

Heb je naast het afnemen van een pakket plotseling extra opvang nodig dan kan dit aangevraagd worden via het ouderportaal. Hiervoor geldt het flexibele tarief en daarbij worden ook de tijden van de pakketten gehanteerd.

 

Buitenschoolse opvang/vakantieopvang 2022:

Tijden 52 weken: Hierbij maak je een keuze voor de 40 schoolweken en een keuze voor de 12 vakantieweken Alleen 40 weken (schoolweken) Alleen 12 weken (vakantieweken)
Tarieven tijdens 40 schoolweken
7.30-8.30 (1 uur) €8,48 €8,80 x
Einde schooltijd-17.00 uur €7,88 €8,48 x
Einde schooltijd-18.30 uur €7,72 €8,34 x
Tarieven tijdens 12 vakantieweken
7.30-12.30 (5 uur) €8,18 x €8,78
7.30-14.30 (7 uur) €7,98 x €8,58
7.30-17.00 (9,5 uur) €7,78 x €8,38
7.30-18.30 (11 uur) €7,68 x €8,28
8.30-12.30 (4 uur) €8,38 x €9,08
8.30-14.30 (6 uur) €8,08 x €8,68
8.30-17.00 (8,5 uur) €7,88 x €8,48
8.30-18.30 (10 uur) €7,78 x €8,38
12.30-17.00 (4,5 uur) €8,28 x €8,98
12.30-18.30 (6 uur) €8,08 x €8,68

Wanneer je geen vaste dagen af wilt nemen kun je kiezen voor flexibele opvang. Bij flexibele opvang kun je tot een maand van te voren de opvang aanvragen via het ouderportaal (dus voor de eerste van de maand voor de maand erop. Bijv. voor 1 november voor opvang in de maand december). Flexibele opvang is alleen mogelijk wanneer er plek is, je bent pas verzekerd van een plek wanneer de aanvraag is goedgekeurd. De opvang wordt goedgekeurd wanneer de groep niet vol is (dus wanneer de groep aan het maximum aantal kinderen zit) en dit zal dan ook een maand van te voren duidelijk zijn (bijv. uiterlijk 1 november voor de opvang in de maand december). Flexibele opvang kan alleen worden aangevraagd volgens de tijden die in de pakketten gehanteerd worden. Voor flexibele opvang bij de buitenschoolse opvang en vakantieopvang hanteert Arthis kinderopvang een tarief van €9,68 per uur.

Bij flexibele opvang wordt een minimale afname van 2 uur per week gehanteerd. Ook wanneer er geen opvang wordt afgenomen zal er 2 uur per week worden gefactureerd volgens het flexibele tarief. Ten tijden van een epidemie/pandemie/o.i.d. waardoor de kinderopvang moet sluiten en de organisatie er geen invloed op heeft zal er bij flexibele opvang gefactureerd worden volgens de gemiddelde facturatie van de voorgaande 2 maanden (voor sluiting) volgens het flexibele tarief.

Heb je naast het afnemen van een pakket plotseling extra opvang nodig dan kan dit aangevraagd worden via het ouderportaal. Hiervoor geldt het flexibele tarief en daarbij worden ook de tijden van de pakketten gehanteerd.

 

Studiedagen:

Tijdens studiedagen kunnen kinderen de hele dag gebruik maken van de buitenschoolse opvang. Deze dagen vraag je apart aan via het ouderportaal. Neem je een vast pakket af, dan wordt het uurtarief gehanteerd dat je tijdens schoolweken betaald. Neem je een vast pakket af met alleen vakantieweken, dan wordt dat uurtarief gehanteerd. Bij flexibele opvang wordt het flexibele tarief gehanteerd.

 

Oneven weken/even weken:

Wijken de even weken af van de oneven weken wat betreft de opvang die nodig is (waarbij je wel 52 weken opvang afneemt, maar de ene week bijv. op donderdag en de andere week op dinsdag), dan is dit mogelijk. Wanneer je dit aangeeft bij de inschrijving zal dit verwerkt worden in het systeem.

Wanneer je opvang afneemt tijdens de even of oneven weken (dus 26 weken per jaar), dan geldt het 40 weken tarief en/of 12 weken tarief.

 

Spaarpotje:

Afgemelde uren kun je bij Arthis kinderopvang inzetten wanneer je gebruik maakt van een vast pakket. Dit kun je tot een maand van te voren aanvragen via het ouderportaal (dus voor de eerste van de maand voor de maand erop. Bijv. voor 1 november voor opvang in de maand december). Wanneer dit mogelijk is zal deze goedgekeurd worden. Afgemelde uren kun je gedurende een kalenderjaar bewaren en gebruiken. Op 1 januari vervallen de uren welke in het jaar daarvoor zijn opgebouwd en niet zijn ingezet. 

Wanneer een kind met een vast pakket afwezig zal zijn op een dag, dan dient dit een maand van te voren worden aangegeven, zodat de uren van die dag worden omgezet naar de spaarpot waarvan de uren ingezet kunnen worden of al eerder ingezet zijn. Ook hierbij geldt dat dit bijv. voor 1 november doorgegeven moet worden voor de opvang in december. 1 keer per maand worden de afgemelde uren en ingezette uren verwerkt in het spaarpotje. Het spaarpotje is in te zien bij documenten in jouw digitale omgeving. 

Wanneer er aan het einde van het jaar meer uren zijn ingezet dan afgemeld, en je dus in de min staat, zullen deze uren tegen flextarief worden gefactureerd.

 

Wijzigen/stopzetten:

Voor het wijzigen van een pakket, stopzetten van een pakket of stopzetten van flexibele opvang hanteren wij een termijn van een maand.

 

Schoolweken/vakantieweken:

Onder schoolweken verstaan wij de weken waarin het basisonderwijs van de regio Zuid-Nederland naar school gaat. Onder vakantieweken verstaan wij 6 weken zomervakantie, 1 week herfstvakantie, 2 weken kerstvakantie, 1 week carnavalsvakantie en 2 weken voorjaarsvakantie. Wanneer basisscholen zelf een extra vakantieweek inplannen valt deze niet onder de vakantieweken.

 

Facturatie:

Arthis kinderopvang factureert vooraf in de eerste week van de maand ( Bijv. 1e week van november voor opvang van de maand november). Betaling vindt plaats middels automatische incasso. Wanneer je geen gebruik wilt maken van automatische incasso komen er €8,- administratiekosten per factuur bij. Wordt er in de maand zelf meer opvang afgenomen dan zal deze in de maand daaropvolgend worden gefactureerd.

Op het moment dat de factuur wordt gemaakt dient deze binnen 7 dagen te worden voldaan. Dit geldt ook voor automatische incasso wanneer deze niet lukt door onvoldoende saldo, onbekende reden of terugboeking op verzoek van klant. Na 7 dagen zal er een 1eherinnering worden gestuurd. 7 dagen na deze herinnering zal er een 2eherinnering worden gestuurd. Na nog eens 7 dagen zal er een aanmaning verstuurd worden, met extra kosten van 7,50 euro, waarin er uitgelegd wordt dat er daarna een incassobureau wordt ingeschakeld. De betaling dient dan binnen 15 dagen te worden voldaan. Na die 15 dagen wordt het incassobureau ingeschakeld. Dit brengt hoge kosten met zich mee die bij de klant in rekening worden gebracht. Dit bureau zal met de ouders een regeling voor de betalingen treffen. Bij herhaaldelijke problemen met de betaling houdt Arthis kinderopvang zich het recht voor om de inschrijving per direct te beëindigen.

Als een kind twee maanden opvang heeft genoten zonder dat daarvoor is betaald, kan Arthis kinderopvang de inschrijving direct opzeggen, per aangetekende brief. Bij onmiddellijke betaling wordt de opzegging ongedaan gemaakt.

 

Kinderopvangtoeslag:

Via deze link kom je op de site van de Rijksoverheid. Daarop is de kinderopvangtoeslagtabel te zien voor 2022. Daarin is te zien hoeveel procent van de kosten je vergoed krijgt via de Belastingdienst. Dit is afhankelijk van het inkomen. Hierbij geldt een maximumtarief per uur (BSO €7,31 en KDV €8,50), alles boven dit uurtarief wordt niet vergoed door de Belastingdienst.

Wil je een proefberekening maken om te weten hoeveel je aan kinderopvangtoeslag zou ontvangen? Dat kan via deze link, waarmee je rechtstreeks op de site van de Belastingdienst terecht komt.