Algemene voorwaarden


Ouders verplichten zich tot het tijdig verstrekken van juiste adresgegevens t.b.v. facturering
en contact. Dit geldt eveneens voor optredende wijzigingen.
Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet aan derden verstrekt. Ze zullen
alleen (gedeeltelijk) toegankelijk zijn voor medewerkers van Arthis kinderopvang.
Ouders hebben recht op inzage en correctie van hun opgenomen gegevens.
Alle door Arthis kinderopvang geleverde materialen, documenten etc. blijven eigendom van
Arthis kinderopvang. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is niet toelaatbaar.
Arthis kinderopvang is niet aansprakelijk voor vermissing van eigendommen van de kinderen
tijdens het bezoek aan Arthis kinderopvang.
Voor de begeleiding en de kind-administratie is Arthis kinderopvang volledig afhankelijk van
de medewerking van de ouders. Als deze niet meewerkt, gegevens achterhoudt of vervalst,
kan Arthis kinderopvang hiervoor geen aansprakelijkheid dragen. Het blijft primair de taak
van de ouders zich op de hoogte te stellen en op de hoogte te blijven.
Arthis kinderopvang kan, gezien onderstaande doelstellingen, geen garantie geven t.a.v.
behaalde c.q. te behalen resultaten. Wel verplicht Arthis kinderopvang zich tot een maximale
inzet t.b.v. de kinderen.


AVG: privacystatement
Inleiding
Arthis kinderopvang respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt
en informeren u over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De informatie
over u die wij verwerken, behandelen en beveiligen we met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid.
Wet- en regelgeving
Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij de AVG draait alles
om het beter beschermen van de privacy van personen. In dit privacystatement vindt u onze
privacyprincipes en wat wij met uw gegevens doen, waarom wij bepaalde informatie
verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke
voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken. Wat ons betreft mag er geen
onduidelijkheid over privacy bestaan.